• EXPSYSTEM
  ผู้ให้บริการ
  SOFTWARE

  banner-pic3 (1)
  เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูงระดับโลก เนื่องจากมี Cloud Server อยู่ในไทยและต่างประเทศ
 • ไม่หยุดพัฒนา
  สร้างสรรค์
  และต่อยอด
  banner-pic2
  องค์กรเราไม่หยุดพัฒนา และไม่เคยหยุดนิ่ง เราสร้างสรรค์ไอเดีย เพื่อรองรับและตอบสนองลูกค้าของเราอยู่เสมอ..
 • พร้อมให้
  บริการคุณ
  ตลอด 24 ชม.
  banner-pic1
  ทางทีมงานเราเลือกที่ใส่ใจดูแล พร้อมให้คำปรึกษาคุณ
  ตลอด 24 ชั่วโมง
วิสัยทัศน์
expsystem logo black theme บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด | expsystem.com |
เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มและเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่สร้างและพัฒนาโดยคนไทย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้าการให้บริการและการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรและคู่ค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
พันธกิจ
expsystem logo black theme บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด | expsystem.com |
คุณภาพของสินค้าและการให้บริการให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นอันดับหนึ่งเพื่อความประทับใจของผู้นําไปใช้งานหรือผู้ใช้งานโดยตรง
- ขยายฐานธุรกิจและยกระดับสินค้าและการให้บริการสู่ มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการต่อคู่ค้าและลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นคงต่อองค์กรพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถการเงินที่มั่นคงและความสุขในการทํางาน
เป้าหมาย
expsystem logo black theme บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด | expsystem.com |
พัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อคู่ค้าและลูกค้าเพื่อขยายฐานธุรกิจและการเติบโตด้วยการเป็นที่ยอมรับและบอกต่อ
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการเพื่อขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความรู้ในทุกมิติเพื่อความมั่นคงขององค์กรโดยการเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
“สิ่งที่พบระหว่างทางคือโอกาสในธุรกิจเสมอปลูกฝังวัฒนธรรมและสร้างองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นในทุกระดับทั้งผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าเพื่อความมั่นคงระยะยาวโดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้ รู้ถ่ายทอดความรู้รับช่วงต่อยอดความคิดและมุ่งที่จะประสบผลสําเร็จร่วมกัน
ค่านิยม
expsystem logo black theme บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด | expsystem.com |
คุณภาพของสินค้าและการให้บริการให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นอันดับหนึ่งเพื่อความประทับใจของผู้นําไปใช้งานหรือผู้ใช้งานโดยตรง
- ขยายฐานธุรกิจและยกระดับสินค้าและการให้บริการสู่ มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการต่อคู่ค้าและลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นคงต่อองค์กรพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถการเงินที่มั่นคงและความสุขในการทํางาน
ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อ
02-101-2878
อีเมล
© 2017 expsystem co.,ltd.
Logo-ExpSystem-long-white