Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

Cookie Popup/ Cookie Banner เป็นแบนเนอร์ซึ่งเป็นวิธีการขอเก็บคุกกี้ เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับให้เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Cookie Policy เป็นนโยบายคุกกี้ ซึ่งก็คือรายละเอียดต่างๆ ของการใช้คุกกี้

เว็บไซต์จำเป็นต้องมีทั้ง Cookie Policy เพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บคุกกี้ และติด Cookie Banner ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบและยินยอมการเก็บ Cookie ถ้ามีทั้ง 2 ส่วนนี้ก็ถือว่าครอบคลุมตาม PDPA

แม้ว่ากฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก็ตาม แต่เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA จะต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วย โดยการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งวัตถุประสงค์การจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ สำหรับแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพก็เป็นวิธีการหนึ่งในการขอจัดเก็บคุกกี้ (Cookie) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน

Cookie คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด โดยประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

Cookie Popup หรือ Cookie Banner คืออะไร

เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ เรามักจะพบแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner) หรือคุกกี้ป๊อปอัพ (Cookie Popup) ซึ่งเป็นแบนเนอร์หรือป๊อปอัพที่เห็นได้ง่าย อยู่ตามส่วนล่างหรือกลางหน้าเว็บไซต์ ผู้เข้าเว็บไซต์สามารถกดยอมรับคุกกี้ผ่านแบนเนอร์นี้ วิธีการนี้เป็นวิธีการให้ความยินยอมการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สะดวกและได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและถือเป็นการแจ้งจุดประสงค์การใช้คุกกี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังกดเพื่อตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านแบนเนอร์ได้อีกด้วย

 

EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา

ควรติดไหม ?? Cookie Popup กับ Cookie Policy

articles3

Cookie Popup/ Cookie Banner เป็นแบนเนอร์ซึ่งเป็นวิธีการขอเก็บคุกกี้ เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับให้เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Cookie Policy เป็นนโยบายคุกกี้ ซึ่งก็คือรายละเอียดต่างๆ ของการใช้คุกกี้

เว็บไซต์จำเป็นต้องมีทั้ง Cookie Policy เพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บคุกกี้ และติด Cookie Banner ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์รับทราบและยินยอมการเก็บ Cookie ถ้ามีทั้ง 2 ส่วนนี้ก็ถือว่าครอบคลุมตาม PDPA

แม้ว่ากฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ซึ่งจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ก็ตาม แต่เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA จะต้องเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วย โดยการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งวัตถุประสงค์การจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ สำหรับแบนเนอร์คุกกี้หรือคุกกี้ป๊อปอัพก็เป็นวิธีการหนึ่งในการขอจัดเก็บคุกกี้ (Cookie) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน

Cookie คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด โดยประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

Cookie Popup หรือ Cookie Banner คืออะไร

เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ เรามักจะพบแบนเนอร์คุกกี้ (Cookie Banner) หรือคุกกี้ป๊อปอัพ (Cookie Popup) ซึ่งเป็นแบนเนอร์หรือป๊อปอัพที่เห็นได้ง่าย อยู่ตามส่วนล่างหรือกลางหน้าเว็บไซต์ ผู้เข้าเว็บไซต์สามารถกดยอมรับคุกกี้ผ่านแบนเนอร์นี้ วิธีการนี้เป็นวิธีการให้ความยินยอมการใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สะดวกและได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและถือเป็นการแจ้งจุดประสงค์การใช้คุกกี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังกดเพื่อตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านแบนเนอร์ได้อีกด้วย

 

Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65
articles3