ddd1

Slide 05s.png 06s.png 07s.png 08s.png 09.png 10.png ร่วมงานกับเรา EXP SYSTEM
06
EXP SYSTEM
บริษัทซอฟต์แวร์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน Digital Transformation, Marketing และ Digital Software Solution เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์และ ROI ที่มองเห็นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
✦ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพกับเรา ✦
ตำแหน่งที่ต้องการ
ระดับ / สกิล
จำนวนที่ต้องการ
Front developer
Front developer
Senior
Middle
1
2
UX/UI Designer
Graphic Designer
Any
Any
2
2
Backend developer
Developer php/lalavel
Developer Node Js
Any
Middle
Middle
2
1
1
System Analyst
Junior or Middle
2
Software Tester
Software Tester
Senior
Any
1
4
IT Support
Any
N/A
❀ Backend Developer ❀
Responsibilities

1.) To develop, improve and design system software in the backend to support the company product using Big Data analysis

2.) Quickly produce well-organized, optimized, and documented source code.

3.) Debugging and Problem-Solving

4.) Excellent performs all related duties and responsibilities as assigned.

Requirement

1.) At least 3 years and above of experience in Software Developer Industry

2.) Thai Nationality

3.) Bachelor's or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering or related field.

4.) Experienced in NodeJS, MongoDB or Golang related field will be advantage.

5.) Ability to work under pressure

❀ UX/UI Designer ❀
Responsibilities

1.) Collecting, researching, investigating and evaluating user requirements

2.) Planning and implementing new designs

3.) Optimize existing user interface designs

4.) Creating user stories, personas, and storyboards

5.) Testing for intuitive experience

6.) Communicating with clients to understand their business goals and objectives

7.) Developing technical and business requirements and always striving to deliver intuitive and user-centered solutions

8.) Combining creativity with an awareness of the design elements

9.) Creating prototypes for new product ideas

10.) Testing new ideas before implementing

11.) Conducting an ongoing user research

Requirement

1.) Age: 28 – 38

2.) At least 3 years of experience as an UI-UX Designer or similar role UI design portfolio

3.) Bachelor’s degree in relevant field

4.) Excellent interpersonal and communication skills

5.) Ability to discuss and explain design options

6.) Detail oriented

7.) Critical thinker

8.) Problem solver and customer-centered

9.) Knowledge of Adobe range of products including Sketchm InVision, Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat, Dreamweaver, Zeplin and OmniGraffle

10.) 3 years of experience with HTML5 & CSS3 is a plus

11.) Some knowledge of Usability Factors in Human Computer Interaction

❀ Frontend Developer ❀
Responsibilities

1.) Define the overall architecture and decide which technologies to be used for the front-end.

2.) Assisting product owners in website technical discussions with clients and ensuring the backlog is efficiently planned.

3.) Write clean, composable, and maintainable code as you develop world-class products.

4.) Building sustainable, reusable, testable and efficient coding to be used in the future.

5.) Enhancing the performance of the main front-end websites.

6.) Be able to collaborate with other developers.

7.) Learn and develop, improve usage Frontend framework.

8.) Develop frontend / UXUI systems in various company and related tasks.

Requirement

1.) At least 3 year of experience

2.) Bachelor's degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field.

3.) Extensive knowledge and understanding of Responsive/Mobile Design, Content Management Systems

4.) Thorough understanding of React.js and its core principles.

5.) Experience with popular React.js workflows (such as Flux or Redux).

6.) Highly proficient with JavaScript ,jQuery JavaScript Frameworks and Frontend Frameworks

7.) Good understanding of web markup, such as HTML5 and CSS3. (SCSS Preprocessors)

8.) Familiarity with React Styled Components / Node.js. / VueJs / NuxtJs / RESTful APIs. / Git/Version Control (one of them is acceptable) will be advantage

9.) Good understanding of Cross-Browser Development

10.) Problem Solving

❀ System Analysis ❀
Responsibilities

1.) Responsible for gathering and analysis requirement.

2.) Prepare Business Requirements (User stories) to QA.

3.) Analyze APIs Spec for interface with other systems

4.) Create Document to support project (Data Dict., ERD,UML diagram ,SRS and User Manual)

5.) Analyst and solve the system issue

6.) Manage project and plan work schedule

7.) Support after Project Go Live analyzed and evaluate problems

8.) Have understanding of Software Development Life Cycle (SDLC).

9.) Work closely with the software development team and stakeholders.

Requirement

1.) Bachelor’s degree or above in Computer Engineering, Information Technology or other similar fields

2.) At least 3 years experience in role of Business/System Analyst or Business Process Improvement

3.) Experience in developing business process maps and formal requirements documentation such as business requirements document (BRD),

System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function

4.) Specification Document, Detail Design Specification Document, Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual

5.) Familiarity with few databases, like SQL, NoSQL, etc

6.) Strong problem solving and analytical skills combined with an ability to communicate with more technical IT teams or related parties

7.) Ability to work effectively both independently and as part of a team

8.) Proficiency in the use MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio)

9.) Self-motivated with good analytical, communication, organizing and problem-solving skills

❀ Software Tester ❀
Responsibilities

1.) ค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

2.) เขียน Test case และ Test plan เพื่อประเมินเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในระบบ

3.) ทำงานร่วมกับทีมพัฒนา ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า

Requirement

1.) ค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

2.) เขียน Test case และ Test plan เพื่อประเมินเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในระบบ

3.) ทำงานร่วมกับทีมพัฒนา ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า

Logo Exp System Co.,ltd
  • Expsystem ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน Digital Transformation, Marketing และ Digital Software Solution เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์และ ROI ที่มองเห็นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Contact us
contact address
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด (Exp system) 143/666 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
phone
02-101-2878
face
facebook.com/EXPSYSTEM