Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการทางด้านธุรกิจ (User stories) ให้กับทีม QA
 • วิเคราะห์ข้อมูลของ APIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานให้แต่ละโปรเจค (Data Dict., ERD, UML diagram, SRS and User Manual)
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
 • บริหารและวางแผนการทำงานในแต่ละโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินปัญหา หลังจากปล่อยโปรเจคออกไปใช้งานจริง
 • มีความเข้าใจในเรื่อง วัฏจักรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle (SDLC))
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟแวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Business/System Analyst หรือ Business Process Improvement
 • มีประสบการณืในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Developing Business Process maps) และ Formal requirements documentation เช่น
 • Business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document,
 • Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, NoSQL 
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับทีม IT หรือทีมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visa) ในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา
System Analysis
Junior
Middle
Senior

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการทางด้านธุรกิจ (User stories) ให้กับทีม QA
 • วิเคราะห์ข้อมูลของ APIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานให้แต่ละโปรเจค (Data Dict., ERD, UML diagram, SRS and User Manual)
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
 • บริหารและวางแผนการทำงานในแต่ละโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินปัญหา หลังจากปล่อยโปรเจคออกไปใช้งานจริง
 • มีความเข้าใจในเรื่อง วัฏจักรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle (SDLC))
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟแวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Business/System Analyst หรือ Business Process Improvement
 • มีประสบการณืในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Developing Business Process maps) และ Formal requirements documentation เช่น
 • Business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document,
 • Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, NoSQL 
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับทีม IT หรือทีมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visa) ในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
System Analysis

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการทางด้านธุรกิจ (User stories) ให้กับทีม QA
 • วิเคราะห์ข้อมูลของ APIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานให้แต่ละโปรเจค (Data Dict., ERD, UML diagram, SRS and User Manual)
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
 • บริหารและวางแผนการทำงานในแต่ละโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินปัญหา หลังจากปล่อยโปรเจคออกไปใช้งานจริง
 • มีความเข้าใจในเรื่อง วัฏจักรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle (SDLC))
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟแวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Business/System Analyst หรือ Business Process Improvement
 • มีประสบการณืในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Developing Business Process maps) และ Formal requirements documentation เช่น
 • Business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document,
 • Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, NoSQL 
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับทีม IT หรือทีมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visa) ในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
System Analysis

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการทางด้านธุรกิจ (User stories) ให้กับทีม QA
 • วิเคราะห์ข้อมูลของ APIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานให้แต่ละโปรเจค (Data Dict., ERD, UML diagram, SRS and User Manual)
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
 • บริหารและวางแผนการทำงานในแต่ละโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินปัญหา หลังจากปล่อยโปรเจคออกไปใช้งานจริง
 • มีความเข้าใจในเรื่อง วัฏจักรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle (SDLC))
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟแวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Business/System Analyst หรือ Business Process Improvement
 • มีประสบการณืในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Developing Business Process maps) และ Formal requirements documentation เช่น
 • Business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document,
 • Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, NoSQL 
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับทีม IT หรือทีมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visa) ในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
System Analysis

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
 • จัดเตรียมข้อมูลความต้องการทางด้านธุรกิจ (User stories) ให้กับทีม QA
 • วิเคราะห์ข้อมูลของ APIs สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานให้แต่ละโปรเจค (Data Dict., ERD, UML diagram, SRS and User Manual)
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ
 • บริหารและวางแผนการทำงานในแต่ละโปรเจคอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินปัญหา หลังจากปล่อยโปรเจคออกไปใช้งานจริง
 • มีความเข้าใจในเรื่อง วัฏจักรการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development Life Cycle (SDLC))
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟแวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้าน Business/System Analyst หรือ Business Process Improvement
 • มีประสบการณืในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Developing Business Process maps) และ Formal requirements documentation เช่น
 • Business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document,
 • Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น SQL, NoSQL 
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์ และสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับทีม IT หรือทีมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visa) ในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65