Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วางแผนและจัดเตรียมการออกแบบแบบใหม่
 • ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้าง Storyboard และ Persona จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบ
 • ทำการทดสอบการออกแบบที่พัฒนาขึ้นมากับผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย (Intuitve experience testing)
 • ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • พัฒนาเทคนิคและการออกแบบให้ตรงตามความต้องในการด้านธุรกิจ และวิธีการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก (User-centered solutions)
 • สร้างต้นแบบของการออกแบบ (Prototypes) สำหรับไอเดียสินค้าใหม่ๆ
 • ทดสอบไอเดียการออกแบบใหม่ก่อนการดำเนินการจริง
 • ดำเนินงานวิจัยการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • อายุ 28 - 38 ปี
 • มีประสบาการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน UI / UX Designer
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(หรือสูงกว่า) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารระดับดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือกของการออกแบบต่างๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • มีความรู้ในการใช้งาน Sketchm, InVision, Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat, Dreamweaver, Zeplin และ OmniGraffle
 • มีประสบการณ์ใน HTML5, CSS3 อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
 • มีความรู้ในเรื่อง Usability Factors in Human Computer Interaction

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความต้องการของผู้ใช้งาน
 • วางแผนและจัดเตรียมการออกแบบแบบใหม่
 • ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้าง Storyboard และ Persona จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบ
 • ทำการทดสอบการออกแบบที่พัฒนาขึ้นมากับผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย (Intuitve experience testing)
 • ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • พัฒนาเทคนิคและการออกแบบให้ตรงตามความต้องในการด้านธุรกิจ และวิธีการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก (User-centered solutions)
 • สร้างต้นแบบของการออกแบบ (Prototypes) สำหรับไอเดียสินค้าใหม่ๆ
 • ทดสอบไอเดียการออกแบบใหม่ก่อนการดำเนินการจริง
 • ดำเนินงานวิจัยการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • อายุ 28 - 38 ปี
 • มีประสบาการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน UI / UX Designer
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(หรือสูงกว่า) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารระดับดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลือกของการออกแบบต่างๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา
 • มีความรู้ในการใช้งาน Sketchm, InVision, Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat, Dreamweaver, Zeplin และ OmniGraffle
 • มีประสบการณ์ใน HTML5, CSS3 อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นเศษ
 • มีความรู้ในเรื่อง Usability Factors in Human Computer Interaction

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65