Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
Expsystem
ผู้ช่วยสำหรับการพัฒนา Software House
เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนานวัตกรรม และเทคโทโนโลยีให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่า Software House ที่ดีจะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการทำงาน นำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราพร้อมที่จะพาธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกัน
สำหรับทุกบริการ software house เรียกได้ว่า ทุกอย่างการบริการสามารถจบงานได้ที่ expsystem ภายในที่เดียว
ภาพลักษณ์องค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ค่านิยม
Vision
มุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้าน
คุณภาพสินค้าและการให้บริการ
เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มและเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยคนไทย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการและการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรและคู่ค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
Mission
ให้ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง
  • ขยายฐานธุรกิจและยกระดับสินค้าและการให้บริการสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการต่อคู่ค้าและลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นคงต่อองค์กร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การเงินที่มั่นคง และความสุขในการทํางาน
Target
พัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าเพื่อขยายฐานธุรกิจ
  • ยกระดับมาตรฐานสินค้าและการให้บริการเพื่อขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความรู้ในทุกมิติเพื่อความมั่นคงขององค์กรโดยการเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
  • สร้างองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นในทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
COmpany
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้งานให้เป็นที่ยอมรับและบอกต่อ
เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มและเกมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่ถูกสร้างและพัฒนาโดยคนไทย โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการและการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรและคู่ค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
Expsystem CO.,LTD
“ ให้เราได้มีส่วนช่วยดำเนินธุรกิจกับคุณ ”
กระบวนการทำงาน
Process_Mobile
01
การวิเคราะห์
วิเคราะห์
03
ประมาณการ
และข้อเสนอ
ประมาณการข้อเสนอ
05
การพัฒนา
(Coding)
Coding
07
เปิดตัวผลิตภัณฑ์
Group 7277
การสร้างการผลิต
02
การสร้างการผลิต
02
การสร้างการผลิต
ออกแบบระบบ
04
ออกแบบระบบ
04
การออกแบบระบบ
Testing
06
ทดสอบ
(Testing)
06
ทดสอบ
(Testing)
08
ซ่อบำรุง
08
ซ่อมบำรุง
Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65
imgcropped-imglogo-expsystem-short-black-1.webp